Magnetau Cynhyrchu Pŵer Gwynt

Magnetau Cynhyrchu Pŵer Gwynt

Mae ynni gwynt wedi dod yn un o'r ffynonellau ynni glân mwyaf ymarferol ar y ddaear.Am flynyddoedd lawer, daeth y rhan fwyaf o'n trydan o lo, olew a thanwydd ffosil arall.Fodd bynnag, mae creu ynni o’r adnoddau hyn yn achosi difrod difrifol i’n hamgylchedd ac yn llygru’r aer, y tir a’r dŵr.Mae'r gydnabyddiaeth hon wedi gwneud i lawer o bobl droi at ynni gwyrdd fel ateb.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Pwysigrwydd Ynni Gwyrdd

Mae ynni gwynt wedi dod yn un o'r ffynonellau ynni glân mwyaf ymarferol ar y ddaear.Am flynyddoedd lawer, daeth y rhan fwyaf o'n trydan o lo, olew a thanwydd ffosil arall.Fodd bynnag, mae creu ynni o’r adnoddau hyn yn achosi difrod difrifol i’n hamgylchedd ac yn llygru’r aer, y tir a’r dŵr.Mae'r gydnabyddiaeth hon wedi gwneud i lawer o bobl droi at ynni gwyrdd fel ateb.Felly, mae ynni adnewyddadwy yn bwysig iawn am lawer o resymau, gan gynnwys:

-Effaith amgylcheddol gadarnhaol
-Swyddi a buddion economaidd eraill
-Gwell iechyd y cyhoedd
-Cyflenwad ynni helaeth a dihysbydd
-System ynni mwy dibynadwy a gwydn

Cynhyrchwyr Tyrbinau Gwynt

Ym 1831, creodd Michael Faraday y generadur electromagnetig cyntaf.Darganfu fod modd creu cerrynt trydan mewn dargludydd pan gaiff ei symud drwy faes magnetig.Bron i 200 mlynedd yn ddiweddarach, mae magnetau a meysydd magnetig yn parhau i chwarae rhan annatod mewn cynhyrchu pŵer trydan modern.Mae peirianwyr yn parhau i adeiladu ar ddyfeisiadau Faraday, gyda chynlluniau newydd i ddatrys problemau'r 21ain ganrif.

Sut mae Tyrbinau Gwynt yn gweithio

Yn cael ei ystyried yn ddarn hynod gymhleth o beiriannau, mae tyrbinau gwynt yn dod yn fwyfwy poblogaidd yn y sector ynni adnewyddadwy.Yn ogystal, mae pob rhan o'r tyrbin yn chwarae rhan bwysig yn y ffordd y mae'n gweithredu ac yn dal ynni gwynt.Yn y ffurf symlaf, sut mae tyrbinau gwynt yn gweithio yw:

-Gwyntoedd cryfion yn troi'r llafnau
-Mae llafnau'r gefnogwr wedi'u cysylltu â phrif sianel yn y canol
-Mae'r generadur sydd wedi'i gysylltu â'r siafft honno'n trosi'r symudiad hwnnw'n drydan

Magnetau parhaol mewn tyrbinau gwynt

Mae magnetau parhaol yn chwarae rhan hanfodol yn rhai o dyrbinau gwynt mwyaf y byd.Mae magnetau daear prin, megis magnetau neodymium-haearn-boron pwerus, wedi'u defnyddio mewn rhai dyluniadau tyrbinau gwynt i leihau costau, gwella dibynadwyedd, a lleihau'r angen am waith cynnal a chadw drud a pharhaus.Yn ogystal, mae datblygiad technolegau newydd, arloesol dros y blynyddoedd diwethaf wedi ysbrydoli peirianwyr i ddefnyddio systemau generadur magnet parhaol (PMG) mewn tyrbinau gwynt.Felly, mae hyn wedi dileu'r angen am flychau gêr, gan brofi bod systemau magnetau parhaol yn fwy cost-effeithlon, dibynadwy a chynnal a chadw isel.Yn lle bod angen trydan i allyrru maes magnetig, defnyddir magnetau neodymium mawr i gynhyrchu eu rhai eu hunain.At hynny, mae hyn wedi dileu'r angen am rannau a ddefnyddiwyd mewn generaduron blaenorol, tra'n lleihau'r cyflymder gwynt sydd ei angen i gynhyrchu ynni.

Mae generadur cydamserol magnet parhaol yn fath arall o generadur tyrbin gwynt.Yn wahanol i eneraduron sefydlu, mae'r generaduron hyn yn defnyddio maes magnetig magnetau daear prin cryf yn lle electromagnetau.Nid oes angen cylchoedd slip na ffynhonnell pŵer allanol arnynt i greu maes magnetig.Gellir eu gweithredu ar gyflymder is, sy'n caniatáu iddynt gael eu pweru gan siafft y tyrbin yn uniongyrchol ac, felly, nid oes angen blwch gêr arnynt.Mae hyn yn lleihau pwysau'r nasel tyrbin gwynt ac yn golygu y gellir cynhyrchu tyrau am gost is.Mae dileu'r blwch gêr yn arwain at well dibynadwyedd, costau cynnal a chadw is, a gwell effeithlonrwydd.Mae gallu magnetau i alluogi dylunwyr i dynnu blychau gêr mecanyddol o dyrbinau gwynt yn dangos sut y gellir defnyddio magnetau yn arloesol i ddatrys problemau gweithredol ac economaidd mewn tyrbinau gwynt modern.

Pam Magnetau Daear Prin Parhaol?

Mae'n well gan y diwydiant tyrbinau gwynt magnetau daear prin am dri phrif reswm:
-Nid oes angen ffynhonnell pŵer allanol ar generaduron magnet parhaol i gychwyn maes magnetig
-Y hunan-excitation hefyd yn golygu y gall banc o batris neu cynwysorau ar gyfer swyddogaethau eraill fod yn llai
-Mae'r dyluniad yn lleihau colledion trydanol

Yn ogystal, oherwydd y dwysedd ynni uchel y mae generaduron magnet parhaol yn ei gynnig, mae rhywfaint o bwysau sy'n gysylltiedig â dirwyniadau copr yn cael eu dileu ynghyd â phroblemau llygru inswleiddio a byrhau.

Cynaliadwyedd a Thwf Ynni Gwynt

Mae ynni gwynt ymhlith y ffynonellau ynni sy'n tyfu gyflymaf yn y sector cyfleustodau heddiw.
Mae manteision enfawr defnyddio magnetau mewn tyrbinau gwynt i gynhyrchu ffynhonnell ynni gwynt lanach, mwy diogel, mwy effeithlon ac economaidd hyfyw â goblygiadau cadarnhaol aruthrol i'n planed, ein poblogaeth a'r ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio.

Mae gwynt yn ffynhonnell tanwydd glân ac adnewyddadwy y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu pŵer trydan.Gellir defnyddio tyrbinau gwynt ar y cyd â ffynonellau ynni adnewyddadwy eraill i helpu gwladwriaethau a gwledydd i gyrraedd safonau portffolio adnewyddadwy a thargedau allyriadau i arafu cyfradd newid yn yr hinsawdd.Nid yw tyrbinau gwynt yn allyrru carbon deuocsid na nwyon tŷ gwydr niweidiol eraill, sy'n gwneud ynni gwynt yn well i'r amgylchedd na ffynonellau sy'n seiliedig ar danwydd ffosil.

Yn ogystal â lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, mae ynni gwynt yn darparu buddion ychwanegol dros ffynonellau cynhyrchu pŵer traddodiadol.Mae gweithfeydd pŵer niwclear, glo a nwy naturiol yn defnyddio llawer iawn o ddŵr wrth gynhyrchu pŵer trydan.Yn y mathau hyn o weithfeydd pŵer, defnyddir dŵr i greu stêm, rheoli allyriadau, neu at ddibenion oeri.Yn y pen draw, mae llawer o'r dŵr hwn yn cael ei ryddhau i'r atmosffer ar ffurf anwedd.I'r gwrthwyneb, nid oes angen dŵr ar dyrbinau gwynt i gynhyrchu trydan.Felly mae gwerth ffermydd gwynt yn cynyddu'n esbonyddol mewn ardaloedd cras lle mae argaeledd dŵr yn gyfyngedig.

Efallai mai un o fanteision amlwg ond arwyddocaol ynni gwynt yw bod y ffynhonnell danwydd yn rhad ac am ddim ac yn dod o ffynonellau lleol.Mewn cyferbyniad, gall costau tanwydd tanwydd ffosil fod yn un o'r costau gweithredu mwyaf ar gyfer gwaith pŵer ac efallai y bydd angen eu cyrchu gan gyflenwyr tramor a all greu dibyniaeth ar gadwyni cyflenwi y gellir eu torri ac y gall gwrthdaro geopolitical effeithio arnynt.Mae hyn yn golygu y gall ynni gwynt helpu gwledydd i ddod yn fwy annibynnol ar ynni a lleihau'r risg o amrywiadau mewn prisiau tanwyddau ffosil.

Yn wahanol i ffynonellau tanwydd cyfyngedig fel glo neu nwy naturiol, mae gwynt yn ffynhonnell ynni cynaliadwy nad oes angen tanwydd ffosil i gynhyrchu pŵer.Cynhyrchir gwynt gan wahaniaethau tymheredd a gwasgedd yn yr atmosffer ac mae'n ganlyniad i'r haul yn gwresogi wyneb y Ddaear.Fel ffynhonnell tanwydd, mae gwynt yn darparu cyflenwad ynni diddiwedd a, chyn belled â bod yr haul yn parhau i ddisgleirio, bydd y gwynt yn parhau i chwythu.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Prif geisiadau

    Gwneuthurwr Magnetau Parhaol a Chynulliadau Magnetig