Ansawdd a Diogelwch

Trwy ein hymroddiad a'n hymrwymiad hirdymor, mae ein cwmni wedi llwyddo i gyflawni lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid a datblygu cynaliadwy.Er mwyn gweithio'n barhaus tuag at y nodau hyn, rydym wedi gwneud y penderfyniad strategol i gyflwyno, cynnal a gwella ein system rheoli ansawdd yn gyson.

Sicrwydd Ansawddyn cael ei roi o'r pwys mwyaf yn ein cwmni.Credwn yn gryf mai ansawdd yw enaid ac egwyddor arweiniol ein cwmni.Rydym wedi rhoi system rheoli ansawdd gadarn ar waith sy'n mynd y tu hwnt i gael dogfennaeth yn unig.Defnyddir ein system i sicrhau bod ansawdd ein cynnyrch nid yn unig yn bodloni ond yn rhagori ar ofynion a disgwyliadau ein cwsmeriaid.Rydym yn ymroddedig i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau eithriadol yn gyson sy'n bodloni ein cwsmeriaid.

Er mwyn cynnal ein hymrwymiad i ansawdd, rydym yn cadw'n gaeth at safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol megis ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ac ISO 45001, yn ogystal â sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau Reach a RoHs.Rydym yn rhoi pwys mawr ar olrheiniadwyedd ein holl fagnetau, gan ganiatáu inni eu holrhain yn ôl i'w tarddiad i sicrhau rheolaeth ansawdd fanwl.

14001
16949
45001

Diogelwch, Iechyd a Diogelu'r Amgylcheddyn flaenoriaethau hollbwysig i ni yn Honsen Magnetics.Mae gennym gyfrifoldeb arbennig tuag at ein gweithwyr a'u lles.Felly, rydym yn rhoi pwys mawr ar fodloni safonau byd-eang mewn diogelwch galwedigaethol a diogelu'r amgylchedd.Mae ein hymrwymiad diwyro i gadw at y safonau hyn wedi arwain at hanes rhagorol heb unrhyw ddigwyddiadau mawr yn ein gweithrediadau cynhyrchu.Rydym yn falch o'n hymdrechion cyson i gynnal amgylchedd gwaith diogel.

Rydym wedi ymrwymo'n fawr i arferion cynhyrchu cynaliadwy.Rydym yn cydnabod pwysigrwydd hanfodol lleihau ein heffaith amgylcheddol ac osgoi defnyddio adnoddau sy'n niweidio'r amgylchedd.O ganlyniad, rydym yn ymdrechu’n barhaus i ddarganfod ffyrdd arloesol o leihau ein hôl troed carbon a gweithredu mewn modd sy’n ymwybodol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Mae ymroddiad ein cwmni i reoli ansawdd, diogelwch, iechyd a diogelu'r amgylchedd yn allweddol wrth gyflawni ein nodau o foddhad cwsmeriaid a datblygu cynaliadwy.Byddwn yn parhau i esblygu ac addasu ein harferion nid yn unig i fodloni ond rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid tra'n cynnal gweithrediad diogel ac amgylcheddol ymwybodol.

Polisi Busnes
Polisi Busnes
Polisi Busnes
MSDS
MSDS
MSDS